Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för årets första sex månader 2009 blev 2 331 miljoner kronor, en minskning med 187 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2008. Nettoomsättningen från spelverksamhet har minskat med 81 miljoner jämfört med första halvåret 2008.

–”På en marknad som präglas av hård konkurrens och delvis också av den vikande ekonomiska konjunkturen i övriga samhället, når vi ändå en bra nivå. Det lägre resultatet jämfört med 2008 kan delvis förklaras av spelansvarsåtgärder – bland annat ser vi att den numera obligatoriska spelbudgeten medverkar till att våra kunder satsar lägre belopp på Svenska Spels Internetspel, än tidigare. Dessutom har kostnaderna ökat till följd av de senaste årens satsningar, där spelansvarsåtgärder har varit en viktig del. Jämfört med tidigare perioder har dessutom en större andel av vår marknadsföring varit inriktad på kampanjer kring sunt spelande och spela lagom”, säger Meta Persdotter, vd på Svenska Spel.

–”Andra kvartalet 2009 har vi fokuserat på att förtydliga vår målbild och inriktning för kommande år, Svenska Spel kommer att jobba ännu mer kundorienterat och skapa ett kundmöte i världsklass. Kunderna ska möta ett Svenska Spel med en genomgående högre servicegrad, fortsatt stark produktportfölj och utveckling av spelansvarsverktyg”, säger Meta Persdotter.

–”Vår andel av den totala spelmarknadsföringen har minskat med ungefär 10 procent de senaste 18 månaderna, från 31 till 21 procent. Svenska Spel fortsätter att minska marknadsföringen av produkterna och lyfter istället fram varumärket och vårt spelansvar i större utsträckning än tidigare”, säger Meta Persdotter.

Första halvåret 2009 i korthet

Affärsområde Internet minskade sina nettospelintäkter med 57 miljoner kronor till 591 miljoner jämfört med första halvåret 2008.

Affärsområde Kasino minskade sina nettospelintäkter med 2 miljonerkronor till 591 miljoner jämfört med första halvåret 2008.

Affärsområde Restaurangspel och Bingohallar ökade sina nettospelintäkter med 73 miljoner till 1 058 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2008.

Affärsområde Ombud minskade sina nettospelintäkter med 45 miljoner kronor till 2 536 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2008.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 3 896 miljoner kronor (3 977), en minskning med 81 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 2 295 miljoner kronor (2 459), en minskning med 164 miljoner kronor.

Finansnettot uppgick till 36 miljoner kronor, en minskning med 23 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2008.

Periodens resultat efter finansiella poster och skatter uppgick till 2 331 miljoner kronor (2 518), en minskning med 187 miljoner kronor.

Viktiga händelser under perioden

Meta Persdotter tillträdde den 1 februari som ny vd för Svenska Spel.

Efter styrelsens beslut i december 2008 att avveckla verksamheten i BingoLive-hallarna har förhandlingar skett med representanter för allianserna och tilltänkta driftsbolag. Avtal har tecknats med ny operatör att överta driften av samtliga sju BingoLive-hallar från och med 1 juli 2009.

Svenska Spel tillstyrker i sitt remissvar på betänkandet ”En stärkt och moderniserad spelreglering” utredningens förslag om en uppstramning av spelregleringen (alternativ 1) och välkomnar en ny förstärkt reglering med verkningsfulla sanktionsmöjligheter.

Årsstämman den 15 april beslutade i enlighet med styrelsens och vd:s förslag till vinstdisposition att utbetala till Riksidrottsförbundet 1337 miljoner kronor, Ungdomsstyrelsen 182 miljoner kronor, Kulturändamål 0,2 miljoner kronor och till Staten 3 587 miljoner kronor.

Svenska Spel har certifierats enligt branschorganisationen European Lotteries spelansvarsstandard.