Svenska Spel redovisar ett resultat efter finansiella poster och skatt på 2 518 MSEK för årets första sex månader. Resultatet är en minskning med 93 MSEK eller 3,6 procent jämfört med första halvåret 2007 (exklusive 91 MSEK av engångskaraktär under 2007).

- Vi levererar ett tillfredsställande resultat. Vi har sett en något avtagande försäljningstillväxt under andra kvartalet i år, möjligen till följd av en viss försämring i konjunkturen. Samtidigt är konkurrensen hårdare än någonsin – inte minst från utländska Internetbaserade spelbolag som kringgår svensk lagstiftning, säger Anders Hägg, tillförordnad vd på Svenska Spel.

- Under ett något turbulent första halvår – med bland annat förändringar i bolagets ledning och nya direktiv till spelutredningen – har personalen gjort ett fantastiskt jobb.

- Efter bolagsstämman har styrelsen och ledningen tillsammans analyserat bolagets uppdrag och verksamhet med syftet att säkerställa att ägarens önskemål om ett ännu tydligare socialt ansvarstagande uppfylls.

Spelansvaret fortsätter att utvecklas
Svenska Spel fortsätter satsningen på att utveckla spelansvaret för bolagets kunder. Framgångarna med Spelkoll – verktyget som bevakar kundens spelande och varnar vid osunda förändringar i spelandet – fortsätter och omfattar nu cirka 27000 användare. I april genomfördes också en stor Spela Lagom-kampanj, samtidigt lanserades en ny förbättrad version av spelalagom.se.

-Det spelansvarsarbete vi bedriver är helt i enlighet med ägarens uppdrag, och även en förutsättning för bolagets fortsatta kommersiella framgång, säger Anders Hägg.

Under det första halvåret har dessutom automatiserad åldersverifikation införts på drygt 50 procent av Svenska Spels Vegas-automater. Andelen automater med åldersverifiering kommer att öka i takt med att äldre automater byts ut.

Samtliga affärsområden utom Butik ökar sina nettospelintäkter under det första halvåret jämfört med 2007. De totala nettospelintäkterna (bruttospelintäkterna minus vinnarnas andel) för koncernen uppgick under första halvåret till drygt 4807 miljoner kronor, vilket är en ökning med 118 miljoner kronor eller 2,5 procent jämfört med motsvarande period 2007.

Affärsområde Butiks nettospelintäkter minskade något (1,6 procent) jämfört med föregående år.

- Samtidigt som konkurrensen blir allt tuffare, lägger Svenska Spel alltmer resurser på att genomföra ålderskontroller i butikerna och säkerställa att illegala spelautomater inte återfinns i ombudsmiljön. Vi har stängt av ett 20-tal ombud hittills i år och det får också en viss påverkan på resultatet på kort sikt.

- Jag är tillfreds med resultatet under första halvåret och ser positivt på möjligheterna att behålla vår ledande marknadsposition i Sverige i det korta perspektivet. På längre sikt avgörs vår position dock till stor del av den pågående spelutredningen och vilken roll Svenska Spel får på marknaden när den framtida spelpolitiken utformas. Under tiden är det viktigt att vi har möjlighet att utveckla vår verksamhet på ett sätt som gör det möjligt att fortsätta att attrahera spelare från oreglerade aktörer till en mer ansvarsfull spelmiljö, säger Anders Hägg.

Första halvåret 2008 i korthet:
- Av Svenska Spels etablerade affärsområden ökade affärsområde Internet sin försäljning mest procentuellt sett. Jämfört med första halvåret 2007 ökade affärsområdet nettospelintäkterna med 73 miljoner kronor, vilket motsvarar 12,6 procent.

- För affärsområde Kasino ökade nettospelintäkterna med 52 miljoner kronor (9,6 procent) jämfört med första halvåret 2007. Samtliga kasinon har ökat sina nettospelintäkter: Stockholm ökade med 9,1 procent, Göteborg med 12,8 procent, Malmö med 6,3 procent och Sundsvall med 9,9 procent.

- Affärsområde Butik minskade sina nettospelintäkter under första halvåret 2008 jämfört med motsvarande period 2007. Intäkterna minskade med 41 miljoner kronor (1,6 procent).

- Införandet av åldersverifikationer i Vegas-automaterna har inte påverkat försäljningen via affärsområde Restaurang nämnvärt. Ökningen av nettospelintäkterna uppgick till 1 miljon kronor (0,1 procent).

- Affärsområdena Förening, Prenumeration och Bingohallar befinner sig alla fortfarande i en etableringsfas och genererar därför blygsamma intäkter.

Bland halvårets övriga viktiga händelser kan noteras:

- Vid årsstämman i Visby den 15 april utsågs Margareta Winberg till ny styrelseordförande för Svenska Spel efter Anders Gustafzon.

- Jesper Kärrbrink lämnade vd-posten den 21 april. Till ny tillförordnad vd utsågs ekonomidirektören Anders Hägg. Rekryteringen av ny vd har påbörjats. Under maj månad lämnade även bolagets divisionschefer sina poster.

- Den 21 maj fattade regeringen beslut om att ge spelutredaren Jan Nyrén uppdraget att inom ramen för sin utredning även bedöma förutsättningarna för en försäljning av delar av Svenska Spels verksamhet. Spelutredningen med tilläggsdirektivet ska presenteras den 15 december i år.

- Regeringens nätpokerutredning presenterades den 8 april. Utredningen konstaterar att Svenska Spel följt sitt tillstånd och att riskerna, jämfört med oreglerade pokersajter, är mindre hos Svenska Spel. Den 18 juni förlängde regeringen Svenska Spels tillstånd för poker på Internet till och med den 31 december 2009.