Regeringsrätten meddelade den 13 september 2007 dom i mål nummer 3975-06 angående anordnande av visst automatspel. Domen slår fast vad Kammarrätten meddelade i dom den 19 maj 2006.Detta innebär att ”verksamhet med programmerade datorer för spel, som till exempel är ihop kopplade i så kallad LAN-miljö eller mot Internet är att anse som tillståndspliktig verksamhet”. Den lag som ska tillämpas är lagen om visst automatspel (1982:636).Vad innebär domen i praktiken?
Lotteriinspektionen har sedan domen meddelats fått många frågor om vad domen innebär för den bransch som berörs.

En analys av domen pågår. I det arbetet avser Lotteriinspektionen att ha en dialog med företrädare för berörd bransch. Det innebär att inga klara förutsättningar för att bevilja tillstånd ännu har fastställts.

Ansökningsavgifter
Med anledning av en del missförstånd gällande ansökningsavgifterna kan nämnas att det finns en maxavgift på 16 500 kronor per tillståndsperiod. Denna avgift omfattar 10 eller fler spel. En tillståndsperiod kan vara högst två år.