Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för första kvartalet 2009 blev 1 238 miljoner kronor, en minskning med 133 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2008.

-”Ökade spelansvarsåtgärder, hårdare konkurrens och konjunkturnedgången gör att vi inte når upp till samma resultat som under motsvarande period 2008″, säger Meta Persdotter, vd på Svenska Spel.

Nettoomsättningen från spelverksamheten under årets första kvartal uppgick till 1 983 miljoner kronor, en minskning med 79 miljoner jämfört med motsvarande period ifjol.

-”Spel brukar vara relativt okänsligt för konjunktursvängningar, men en så pass omfattande nedgång i ekonomin påverkar naturligtvis även oss”, säger Meta Persdotter.

Förstärkta satsningar på spelansvar, framför allt för spel på Svenska Spels webbplats, har också bidragit till det lägre resultat jämfört med första kvartalet 2008.

-”Nettospelintäkterna från vårt nätspel minskar. Den huvudsakliga orsaken till denna utveckling är införandet av den obligatoriska veckobudgeten som vi genomförde redan i höstas. Budgeten innebär att kunderna måste ange i kronor hur mycket de som mest vill föra över från sitt bankkonto till spelkontot varje vecka”, säger Meta Persdotter.

-”Samtidigt lyckas affärsområdet att öka den aktiva kundstocken under kvartalet så det är framför allt de enskilda kundernas insatser som minskar. Det här ser jag däremot som en positiv utveckling som ligger i linje med bolagets mål att vi ska vara bäst på spelansvar och visa större omtanke om kunden jämfört med våra konkurrenter.

Konkurrensen från de utländska bolagen har varit fortsatt hård under kvartalet.

-”Vår andel av reklaminvesteringarna sjönk under fjolåret och är nu nere på cirka 25 procent jämfört med ungefär 50 procent för fem år sedan”, säger Meta Persdotter.

Första kvartalet 2009 i korthet:

Affärsområde Internet minskade sina nettospelintäkter med 36 miljoner kronor till 311 miljoner jämfört med första kvartalet 2008.
Affärsområde Kasino minskade sina nettospelintäkter med 2 miljoner kronor till 295 miljoner jämfört med första kvartalet 2008.
Affärsområde Restaurangspel och Bingohallar ökade sina nettospelintäkter med 31 miljoner till 518 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2008.
Affärsområde Ombud minskade sina nettospelintäkter med 68 miljoner kronor till 1 291 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2008.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 1 983 MSEK (2 062), en minskning med 79 MSEK.
Rörelseresultatet uppgår till 1 216 MSEK (1 343), en minskning med 127 MSEK.
Finansnettot uppgick till 22 miljoner kronor, en minskning med 6 miljoner kronor
jämfört med första kvartalet 2008.
Periodens resultat efter finansiella poster och skatter är 1 238 MSEK (1 371), en minskning med 133 MSEK.

Meta Persdotter tillträdde som ny VD för Svenska Spel den 1 februari.
Efter beslutet att avveckla bingohallsverksamheten har avtalen med
allianserna sagts upp vilket innebär att Svenska Spel inte kommer att
bedriva bingohallsverksamhet efter 1 september 2009.
På svenskaspel.se har tjänsten Spelstatus Poker lanse¬rats samt community-funktioner och live-sändningar på Sportarenan.
Svenska Spel har under årets första kvartal också ägnat tid åt bolagets remissvar på betänkandet ”En stärkt och moderniserad spelreglering”. Bolaget ger sitt stöd till utredningens förslag på en uppstramad reglering av spelmarknaden, och avråder samtidigt från det alternativa förslag som innebär en öppning av marknaden för sportspel.